Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
การป้องกันการทุจริต
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Mangement)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
การบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคล
ประมวลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
งานกิจการสภา
ประกาศ
รายงานการประชุม
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และการร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองช่าง
Responsive image
Responsive image
นายสมชาย แก้วเพ็ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา โทรศัพท์ 09 4595 5458
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายทิพรัตน์ จีนปาน
ผู้อำนวยการกองช่าง โทรศัพท์ 09 5428 5738
Responsive image
Responsive image
ว่าง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/ชำนาญการ
Responsive image
นายประหยัด ขาวนุ้ย
นายช่างโยธาชำนาญงาน โทรศัพท์ 08 9297 9190
Responsive image
นายสิทธิชัย บัวเพชร
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน โทรศัพท์ 08 1080 3893
Responsive image
ว่าง
นายช่างโยธา
Responsive image
นายสายัน สงช่วย
นายช่างโยธาชำนาญงาน โทรศัพท์ 09 3454 6396
Responsive image
นางสาวศิริลักษณ์ กลับขันท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทรศัพท์ 06 1445 8343
Responsive image
Responsive image
นางสาวกนกรัตน์ ธนวุฒิ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา โทรศัพท์ 09 3630 1094
Responsive image
นายอำพัน วีระสุข
พนักงานสูบน้ำ โทรศัพท์ 09 3642 3085
Responsive image
นายธรรมสถิต ทองด้วง
พนักงานผลิตน้ำประปา(ผู้มีทักษะ) โทรศัพท์ 08 9878 3282
Responsive image
นายวัชรากร เฉี้ยนเงิน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า โทรศัพท์ 09 3001 4271
Responsive image
นายนิรันดร์ เอี่ยมอักษร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา โทรศัพท์ 09 8685 3795
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายสมพงษ์ ชาญชัย
คนงาน โทรศัพท์ 09 5038 6427

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0-7529-0122 มือถือ 08-1370-2454 โทรสาร : 0-7529-0122 อีเมล์ : khuanmao98@outlook.co.th 
E-service (email) : saraban_06920904@dla.go.th

www.khuanmao.go.th