Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
การป้องกันการทุจริต
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Mangement)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
การบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคล
ประมวลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
งานกิจการสภา
ประกาศ
รายงานการประชุม
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และการร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 เม.ย. 2567 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา รายงานผล การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567
18 เม.ย. 2567 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา ผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
20 ก.พ. 2567 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566
31 ต.ค. 2566 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา รายงานรายรับ-รายจ่ายรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
10 ต.ค. 2566 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา รายงานจำนวนผู้มาขอรับบริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ 2566
06 ต.ค. 2566 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา 80 ประจำปีงบประมาณ 2566
03 ต.ค. 2566 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2566
12 ก.ย. 2566 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา รายงานการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ ของ อบต.ควนเมา ประจำปี 2566
12 ก.ย. 2566 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา รายงานการวิจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร ประจำปี 2566
26 เม.ย. 2566 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0-7529-0122 มือถือ 08-1370-2454 โทรสาร : 0-7529-0122 อีเมล์ : khuanmao98@outlook.co.th 
E-service (email) : saraban_06920904@dla.go.th

www.khuanmao.go.th