Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
การป้องกันการทุจริต
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Mangement)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
การบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคล
ประมวลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
งานกิจการสภา
ประกาศ
รายงานการประชุม
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และการร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

     สภาตำบลควนเมา ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 โดยประกาศดังกล่าวได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 นับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2539 กำนันซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล โดยตำแหน่ง ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 9 วรรคท้าย แห่ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 จะเป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา 60 ทำหน้าที่รับโอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้และมาตรา 41 วรรคสอง นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ที่มีกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับกำหนด ไว้ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 
     ต่อมาพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 ซึ่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2546 เป็นต้นมา นั้น ซึ่งทำให้เกิดการกำหนดนโยบาย โดยผู้บริหารท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนขึ้น ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทำให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตที่ดีต่อประชาชนในพื้นที่ให้เหมาะสมแก่สภาพพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้าน


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0-7529-0122 มือถือ 08-1370-2454 โทรสาร : 0-7529-0122 อีเมล์ : khuanmao98@outlook.co.th 
E-service (email) : saraban_06920904@dla.go.th

www.khuanmao.go.th