Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
การป้องกันการทุจริต
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Mangement)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
การบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคล
ประมวลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
งานกิจการสภา
ประกาศ
รายงานการประชุม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และการร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การป้องกันการทุจริต
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 เม.ย. 2566 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา รายงานผลการดำเนินตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
26 เม.ย. 2566 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566
26 เม.ย. 2566 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปี 2566
26 เม.ย. 2566 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา รายงานผลการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
25 เม.ย. 2566 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในปี พ.ศ.2565
16 มี.ค. 2566 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
16 มี.ค. 2566 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
28 ก.พ. 2566 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา แผนการป้องกันการทุจริตปี 2566-2570
27 ก.พ. 2566 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา การส่งเสริมและเสริมสร้างองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริต
19 พ.ค. 2565 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติ ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0-7529-0122 มือถือ 08-1370-2454 โทรสาร : 0-7529-0122 อีเมล์ : khuanmao98@outlook.co.th


www.khuanmao.go.th