Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
การป้องกันการทุจริต
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Mangement)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
การบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคล
ประมวลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
งานกิจการสภา
ประกาศ
รายงานการประชุม
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และการร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายสมชาย แก้วเพ็ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา โทรศัพท์ 09 4595 5458
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสปัน ชาญไชย
หัวหน้าสำนักปลัด โทรศัพท์ 08 9064 2650
Responsive image
Responsive image
นางวิศิณีย์ เจิมพงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทรศัพท์ 09 6281 1528
Responsive image
นางสาวอารมย์ รับความสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 6040 5422
Responsive image
นายกมล โพชสาลี
นิติกรชำนาญการ โทรศัพท์ 08 9233 1120
Responsive image
นางพนิดา สมหมาย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 9650 8357
Responsive image
นางจุรีพร ชูเกิด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทรศัพท์ 09 6654 1506
Responsive image
พ.จ.อ.คชศักดิ์ บุญรอด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน โทรศัพท์ 08 1698 7896
Responsive image
นางเจียมจิตร์ แก้วเพ็ง
นักจัดการงานทั่วไป โทรศัพท์ 09 0178 4126
Responsive image
นางจันทิพย์ สวัสดิมงคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน โทรศัพท์ 06 5018 3518
Responsive image
นายก้องเกียรติ กองแก้ว
คนงาน โทรศัพท์ -
Responsive image
นายธนาวุฒิ ศิริพันธ์
คนงาน โทรศัพท์ 09 3758 3646
Responsive image
ว่าง
คนงาน โทรศัพท์ -
Responsive image
นายวีระยุทธ จันทรมาศ
นักการ โทรศัพท์ 06 5405 8043
Responsive image
นายภาณุวิชญ์ ส่งแสง
พนักงานขับรถยนต์ โทรศัพท์ 06 5656 0292
Responsive image
นายปัญญา ชูคำ
ยาม โทรศัพท์ 09 1652 5844

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0-7529-0122 มือถือ 08-1370-2454 โทรสาร : 0-7529-0122 อีเมล์ : khuanmao98@outlook.co.th 
E-service (email) : saraban_06920904@dla.go.th

www.khuanmao.go.th