Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
การป้องกันการทุจริต
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Mangement)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
การบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคล
ประมวลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
งานกิจการสภา
ประกาศ
รายงานการประชุม
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และการร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
“การศึกษาดี  ชุมชนมีสุข ตำบลน่าอยู่”

พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
2. บำรุงการไฟฟ้าและแสงสว่าง
3. จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
4. ส่งเสริมการศึกษาและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
5.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
6. ให้มีและบำรุงการท่องเที่ยว การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
7. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
8. ส่งเสริมการพัฒนา เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
9. คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
11.จัดให้มีอาคารที่ทำการ และเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน
จุดมุ่งหมาย
1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สะดวกทั่วถึงและเพียงพอ
2. เด็กเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา มีช่องทางโอกาสทางการศึกษา มีช่องทางและโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษาเพิ่มขึ้น
3.ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ
4.แหล่งท่องเทื่ยวทางธรรมชาติได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษา
7.ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์และสืบทอด
8. การให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0-7529-0122 มือถือ 08-1370-2454 โทรสาร : 0-7529-0122 อีเมล์ : khuanmao98@outlook.co.th 
E-service (email) : saraban_06920904@dla.go.th

www.khuanmao.go.th