Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
การป้องกันการทุจริต
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Mangement)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
การบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคล
ประมวลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
งานกิจการสภา
ประกาศ
รายงานการประชุม
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และการร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
     การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบลและอำเภอ จังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน มีรายละเอียด ดังนี้
   1. ทางหลวงแผ่นดิน สาย 403 (ถนนทุ่งสง - ห้วยยอด)
   2. ทางหลวงชนบท ถนนเทศารัษฎา
   3. ทางหลวงชนบท สายบ้านกลางนา
   4. ทางหลวงชนบท สายหน้าวัดควนเมา - บ้านทอนเหรียญ
     นอกจากนี้ยังมีถนนลูกรัง/หินผุ จำนวน 35 สาย ถนนหินคลุก 5 สาย ถนนคอนกรีต 10 สาย ถนนลาดยาง จำนวน 3 สาย

การโทรคมนาคม
- โทรศัพท์สาธารณะ
- โทรศัพท์บ้าน/เคลื่อนที่
- หอกระจายข่าว
- เสียงตามสาย
- ตู้ไปรษณีย์ในหมู่บ้าน
จำนวน 10 แห่ง
จำนวน 2,140 ครัวเรือน
จำนวน 14 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 3 แห่ง

การไฟฟ้า
     ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้บริการระบบสายไฟฟ้าเข้าสู่ชุมชนต่างๆ ครบทั้ง 15 หมู่บ้าน โดยมีจำนวนประชาชนที่ใช้ไฟฟ้ารวม 2,022 ครัวเรือน นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ชุดโคมไฟถนน) ตามชุมชนต่างๆ รวม 75 ชุด


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0-7529-0122 มือถือ 08-1370-2454 โทรสาร : 0-7529-0122 อีเมล์ : khuanmao98@outlook.co.th 
E-service (email) : saraban_06920904@dla.go.th

www.khuanmao.go.th