Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
การป้องกันการทุจริต
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Mangement)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
การบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคล
ประมวลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
งานกิจการสภา
ประกาศ
รายงานการประชุม
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และการร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลควนเมา 
     จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เต็มทั้ง 15 หมู่บ้านดังนี้

 
หมู่ที่ 1

บ้านควนเมา
หมู่ที่ 2

บ้านกลาง
หมู่ที่ 3

บ้านไร่ใหญ่
หมู่ที่ 4

บ้านทุ่งสมอ
หมู่ที่ 5

บ้านไสแต
หมู่ที่ 6

บ้านต้นพิกุล
หมู่ที่ 7

บ้านกลางเหนือ
หมู่ที่ 8

บ้านอ้ายเต็ง
หมู่ที่ 9

บ้านหนองลึก
หมู่ที่ 10

บ้านไสหรก
หมู่ที่ 11

บ้านควนเทียม
หมู่ที่ 12

บ้านหน้าวัดควนเมา
หมู่ที่ 13

บ้านควนจำปา
หมู่ที่ 14

บ้านนาขาม
หมู่ที่ 15

บ้านคลองขามเหนือ

 
 จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน

 
หมู่ที่ / ชื่อบ้าน จำนวนประชากร รวม (คน) จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง
1. บ้านควนเมา 194 222 416 159
2. บ้านกลาง 258 267 525 183
3. บ้านไร่ใหญ่ 283 280 563 170
4. บ้านทุ่งสมอ 369 381 750 245
5. บ้านไสแต 198 239 437 166
6. บ้านตนพิกุล 301 279 580 366
7. บ้านกลางเหนือ 177 192 369 130
8. บ้านอ้ายเต็ง 187 209 396 124
9. บ้านหนองลึก 132 127 259 78
10. บ้านไสหรก 192 216 408 113
11. บ้านควนเทียม 216 201 417 138
12. บ้านหน้าวัดควนเมา 235 215 450 179
13. บ้านควนจำปา 221 183 404 115
14. บ้านนาขาม 158 158 316 97
15. บ้านคลองขามเหนือ 206 230 436 131
รวม 3,236 3,294 6,530 2,244
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง

การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา 
- โรงเรียนขยายโอกาส
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
- ศูนย์การเรียนชุมชน
จำนวน 4 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 15 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
สาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน
- โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด 30 เตียง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
ร้อยละ 100
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตำรวจ
- ป้อมยามตำรวจ 
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง

 
หมู่ที่ / ชื่อบ้าน จำนวนประชากร รวม (คน) จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง
1. บ้านควนเมา 194 222 416 159
2. บ้านกลาง 258 267 525 183
3. บ้านไร่ใหญ่ 283 280 563 170
4. บ้านทุ่งสมอ 369 381 750 245
5. บ้านไสแต 198 239 437 166
6. บ้านตนพิกุล 301 279 580 366
7. บ้านกลางเหนือ 177 192 369 130
8. บ้านอ้ายเต็ง 187 209 396 124
9. บ้านหนองลึก 132 127 259 78
10. บ้านไสหรก 192 216 408 113
11. บ้านควนเทียม 216 201 417 138
12. บ้านหน้าวัดควนเมา 235 215 450 179
13. บ้านควนจำปา 221 183 404 115
14. บ้านนาขาม 158 158 316 97
15. บ้านคลองขามเหนือ 206 230 436 131
รวม 3,236 3,294 6,530 2,244


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0-7529-0122 มือถือ 08-1370-2454 โทรสาร : 0-7529-0122 อีเมล์ : khuanmao98@outlook.co.th 
E-service (email) : saraban_06920904@dla.go.th

www.khuanmao.go.th