Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
การป้องกันการทุจริต
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Mangement)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
การบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคล
ประมวลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
งานกิจการสภา
ประกาศ
รายงานการประชุม
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และการร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางการพัฒนา
   1. ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ พนังกั้นน้ำ
   2. พัฒนาระบบจราจร
   3. พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภคเพื่อการเกษตร
   4. พัฒนาระบบโทรคมนาคม
   5. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ
   6. พัฒนางานการวางผังเมือง ฯลฯ


ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพและชีวิตสังคม
     แนวทางการพัฒนา
   1. พัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
   2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
   3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
   4. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
   5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
   6. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
   7. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน ฯลฯ


ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว
     แนวทางการพัฒนา
   1. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   2. จัดระบบบำบัดน้ำเสีย กลิ่นควันและเสียง
   3. การบำบัดและขจัดขยะ
   4. เพิ่มศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ


ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
     แนวทางการพัฒนา
   1. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น             


ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
     แนวทางการพัฒนา
   1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
   2. ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     แนวทางการพัฒนา
   1. สนับสนุนและส่งเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยในภาคการเกษตร โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   2. สนับสนุนการจัดการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ฯลฯ 

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
  1. ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ พนังกั้นน้ำ
  2. พัฒนาระบบจราจร
  3. พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค
  4. พัฒนาระบบโทรคมนาคม
  5. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ
  6. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
  7. ปรับปรุงและพัฒนาสถานทีท่องเที่ยว
  8. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
  9. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
10. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกระดับ
11. สร้างจิตสำนึกและความถนัดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12. จัดระบบบำบัดน้ำเสีย กลิ่น ควัน และเสียง
13. บำบัดและกำจัดขยะ
14. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
15. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
16. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
17. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
18. ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

19. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0-7529-0122 มือถือ 08-1370-2454 โทรสาร : 0-7529-0122 อีเมล์ : khuanmao98@outlook.co.th 
E-service (email) : saraban_06920904@dla.go.th

www.khuanmao.go.th