Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
การป้องกันการทุจริต
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Mangement)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
การบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคล
ประมวลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
งานกิจการสภา
ประกาศ
รายงานการประชุม
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และการร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา ดำเนินการโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน ระหว่างวันที่ วันที่ 20 มีนาคม - วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566 โดยนายอรุณ สายสิญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ พบปะประชาชน ได้รับความร่วมมือด้วยดี จาก ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และพี่น้องประชาชน ช่วยกันเสนอปัญหา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน เกิดผลสมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ ถือเป็นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา การมีส่วนร่วมทางการเมือง รับทราบเกี่ยวกับนโยบายของผู้บริหาร การรับเรื่องราวร้องทุกข์ และรายงานผลการปฏิบัติที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา ทั้ง 15 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561
         
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2566